logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Silicone

ซีลตู้อบ Silicone

รายละเอียด ซีลตู้อบ Silicone

ยางที่มีคุณลักษณะนอกจากเป็นเซลล์ไฟฟ้าแล้วยังควรจะมีลักษณะทรงในการใช้แรงงานเฉพาะที่เหมาะสมแล้วก็พอดีกับการใช้งานระบบซึ่งจำต้องผ่านการขึ้นรูปเพื่อตรงตามรูปแบบการใช้งานซึ่งจะเรียกยางชนิดนี้ว่า ซีลยาง นั่นก็เนื่องจากซีลยางเป็นชื่อในการเรียกตามลักษณะที่ไม่มีแบบอย่างการใช่งานที่เป็นลักษณะโดยปกติ เพราะว่าซีลยางจะมีเกรดเฉพาะที่โดดเด่นกับกระบวนการทำงาน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Silicone  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ Silicone   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ Silicone  : ซีลตู้อบเลมอน / ซีลตู้อบแคนตาลูป / ซีลตู้อบลูกชิด / ซีลตู้อบมะละกอ / ซีลตู้อบลำไย / ซีลตู้อบลูกพรุน / ซีลตู้อบมะพร้าว / ซีลตู้อบบ๊วย / ซีลตู้อบลูกท้อ / ซีลตู้อบลูกไหน / ซีลตู้อบบลูเบอรี่