logo
  • April 26, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ซิลิโคน

ซีลตู้อบ ซิลิโคน

รายละเอียด ซีลตู้อบ ซิลิโคน

ซีลปะเก็น หลากแบบ ซีลยางปะเก็นสำหรับบรรจุกล่องอาหาร ที่เป็นซีลยาง food grade ในการใช้งานซึ่งซีลปะเก็นยางนั้นจะมีตั้งแต่ว่าพุทธเขตซึ่งปะเก็นยางกล่องใส่ของกินหรือกล่องบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรนั้นเว้นแต่จะมีคุณสมบัติตามความอยากแล้วยังสามารถประดิษฐ์ซีลยางชนิดติดขอบหรือ ซีลยางชนิดทนต่อความร้อนรวมทั้งเป็นอย่างชนิดทนต่อความเย็น

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ซิลิโคน  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ ซิลิโคน   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ ซิลิโคน  : ออยซีล / ซีลลูกสูบ / ซีลฝาหม้อ / ซีลฝาถัง / ซีลบรรจุกล่องอาหาร / ซีลขอบหน้าต่าง / ซีลปั๊มน้ำ / ซีลตู้อบอลูมิเนียม / ซีลตู้อบกระดาษ / ซีลเตาอบหิน