logo
  • September 7, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางขอบประตูตู้อบ Square

ยางขอบประตูตู้อบ Square

รายละเอียด ยางขอบประตูตู้อบ Square

เราห่วงใย หากท่านจะต้องการนำซีลยางไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรที่อาจก่อความเสียหายแด่ท่านหากได้ ซีลยาง ยางที่ไม่ดีตรงหลัก จึงต้องเลือก ซีลยางลดแรงกระแทกต้องได้ตรงตามงาน ให้ได้เหมาะสม เป็นส่วนประกอบในชิ้นงาน ชิ้นส่วน ประเภทต่างๆ เช่น ซีลยาง ยางขอบรถยนต์ ยางขอบรองฝากระโปรง ฝาท้ายรถยนต์ ยางแก้มรถยนต์

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ยางขอบประตูตู้อบ Square : ซีลยางเอ็นอาร์ / ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ยางขอบประตูตู้อบ Square อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ยางขอบประตูตู้อบ Square :  ยางขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว J , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว P , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว S , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว E , ยางขอบประตูตู้อบ U Profile , ยางขอบประตูตู้อบ V Profile , ยางขอบประตูตู้อบ S Profile , ยางขอบประตูตู้อบ D Profile , ยางขอบประตูตู้อบ J Profile , ยางขอบประตูตู้อบ P Profile , ยางขอบประตูตู้อบ Profile , ยางขอบประตูตู้อบ E Profile , ยางขอบประตูตู้อบ Oven Door Seals , ยางขอบประตูตู้อบ Oven Seals

การใช้งานด้านอื่นๆ ยางขอบประตูตู้อบ Square : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room