logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ Oven Door Seals’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Door Seals

ซีลตู้อบ Oven Door Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Door Seals ด้วยสิ่งที่มีความต้องการที่จำต้องใช้สิ่งที่สามารถยึดติดขอบประตูของหน้าต่างแล้วก็คอ บานเกล็ดหรือบานเลื่อนนั้นมีความสำคัญที่จะคุ้มครองปกป้องการรั่วไหลของสิ่งที่ไม่เป็นสองจากการทำงานภายในหรือคุ้มครองป้องกันอากาศจากข้างนอกสาเหตุอื่นแม้กระนั้นภายนอกซึ่งซีลยางต้องมีขนาดให้สมควรและก็ติดต่อได้อย่างมิดชิดไม่มีการรั่วหรือมีร่องรอยที่อาจเกิดทำให้อากาศเข้าสู่ข้างในหรือของเหลวเข้าสู่ภายนอกสู่ภายใน สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Door Seals  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ Oven Door Seals   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Door Seals  :  ซีลยางขอบประตูตู้อบ EPDM , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อนสูง , ซีลยางขอบประตูตู้อบ ฟู้ดเกรด , ซีลยางขอบประตูตู้อบ Food
Read More