logo

Posts Tagged ‘ยางขอบประตูตู้อบ’

  • September 7, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางขอบประตูตู้อบ

ยางขอบประตูตู้อบ

รายละเอียด ยางขอบประตูตู้อบ ยาง silicone มีแบบที่ใช้งานหลากหลาย และหลากชิ้นงาน ที่ได้ทำการขึ้นรูป เพื่อความต้องการยางซิลิโคน และยังเป็นยาง ฟู๊ดเกรด Food grade ที่สามารถทำให้การทำงาน ดำเนินการทำงานไปด้วยความปลอดภัย ไม่ส่งผลให้เกิด สารที่ไม่เป็นสิ่ง พึ่งประสงค์ ลงไปสู่น้ำ หรือของเหลว ในการทำน้ำดื่ม หรือซอส น้ำจิ้มต่างๆ นอกจากนี้ ยางซิลิโคน ยังใช้ในงานเรื่องอื่นๆ ได้ ในเรื่องความร้อน ความเย็นที่ไม่มีผลกระทบทำให้เกิดอันตราย สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ยางขอบประตูตู้อบ  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ยางขอบประตูตู้อบ   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ยางขอบประตูตู้อบ  :  ซีลยางฟองน้ำตู้อบ Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ E Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ
Read More